PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE S FONDY EU

Závazná pravidla a podmínky soutěží:

Soutěž s fondy EU o dvoudenní vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019 (dále jen „soutěž vstupenky“) – Soutěž s fondy EU o VIP vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019 (dále jen „soutěž VIP vstupenky“)

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o., sídlo společnosti: Prodloužená 234, 53009 Pardubice, IČ: 28822188, DIČ: CZ28822188. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29574. Korespondenční adresa: MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o., Semtín 80, 53353 Pardubice, email: info@marypopps.cz, tel.: +420 775 708 777 (dále jen „pořadatel“).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Účelem soutěže je prezentace a zvýšení pozitivního vnímání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v ČR a zvýšení znalosti konkrétních podpořených projektů a jejich přínosu pro život občanů České republiky.

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá každodenně v termínu od pondělí 24. 6. 2019 do pátku 30. 8. 2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území celé České republiky. Soutěž je realizována na internetových stránkách www.100projektu.eu.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1 Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 let s trvalým nebo přechodným bydlištěm a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Nezletilé osoby v případě nutnosti zastupuje jejich zákonný zástupce.

4.2. Účastníkem soutěže (zájemce o zapojení do soutěže) se stává každý, kdo hlasuje na www.100projektu.eu pro libovolný projekt podpořený z ESI fondů, odešle správnou odpověď na soutěžní otázku s uvedením svého jména, příjmení a adresy elektronické pošty („Soutěž s fondy EU o dvoudenní vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019“), anebo zodpoví a odešle správné odpovědi na sérii tří soutěžních otázek („Soutěž s fondy EU o VIP vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019“). Jedná se o otázky související s realizovanými projekty spolufinancovanými z ESI fondů nacházejícími se na území České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit účast soutěžícího, který uvede zjevně neplatné jméno nebo příjmení.

4.3 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli,všech společnosti spolupracujících na soutěži s pořadatelem a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výherní cenu nesmí pořadatel předat a výherce si nemůže výhru nárokovat.

5. SOUTĚŽNÍ PRINCIP, PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1 Účastníkem Soutěže s fondy EU o dvoudenní vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019 se stává každá fyzická osoba, která na stránkách www.100projektu.eu hlasuje pro libovolný projekt podpořený z ESI fondů, odpoví na soutěžní otázku, vyplní své jméno a příjmení a emailovou adresu a odešle svou odpověď prostřednictvím tlačítka „Odeslat“. Z jedné IP adresy se lze účastnit soutěže pouze jednou denně.

5.2 Účastníkem Soutěže s fondy EU o VIP vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019 se stává každá fyzická osoba dle těchto pravidel a podmínek soutěže, která na stránkách www.100projektu.eu odpoví správně na všechny tři soutěžní otázky, vyplní své jméno, příjmení a emailovou adresu a odešle svou odpověď prostřednictvím tlačítka „Odeslat“. Z jedné emailové se lze pokusit odpovědět na soutěžní otázky jednou denně, a to opakovaně až do té doby, než soutěžící dokáže odpovědět na všechny tři otázky správně. Do slosování o ceny se lze probojovat (odpovědět správně na všechny tři otázky) z jedné emailové adresy pouze jednou za celou dobu konání soutěže.

5.3 Určení výherců. Pořadatel v termínech určených níže (viz bod 7 těchto pravidel) vylosuje ze správných odpovědí vždy 8 výherců dvoudenních vstupenek na každý hudební festival LétoFest 2019 (celkem 64 výherců dvoudenních vstupenek) a 2 výherce VIP vstupenek na každý hudební festival LétoFest 2019 (celkem 16 výherců VIP vstupenek).

5.4 K informování výherce pořadatelem dojde prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při zadání odpovědi. Pokud nebude výherce do 5 dnů od oslovení pořadatelem soutěže prostřednictvím emailu reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným výhercem), výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

6. CENY

6.1 Soutěž s fondy EU o dvoudenní vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019. Vylosovaný soutěžící – výherce obdrží dvoudenní vstupenku – vstup na hudební festival LétoFest 2019 – děti do 10 let včetně v doprovodu rodičů mají vstup zdarma (jeden dospělý může mít s sebou max. 3 děti) – hodnota dvoudenní vstupenky 950 Kč (červen-den před akcí), 1.050 Kč (na místě)

6.2 Soutěž s fondy EU o VIP vstupenky na hudební festivaly LétoFest 2019. Vylosovaný soutěžící – výherce obdrží VIP vstupenku:

  • vstup na hudební festival LétoFest 2019
  • exkluzivní výhled na stage – pivo, voda a káva zdarma – levnější ceny za jídlo, limo a bar – VIP WC, možnost setkání se s interprety (nezaručujeme) – hodnota VIP vstupenky 2.000 Kč

6.3 Každý výherce obdrží vždy pouze jednu vstupenku, a to ve formě elektronické vstupenky, kterou pro její uplatnění předloží při vstupu na hudební festival.

7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

7.1 O výhercích dvoudenních vstupenek a VIP vstupenek bude rozhodnuto slosováním správných odpovědí každou sobotu týden před konáním dalšího hudebního festivalu LétoFest 2019 na předchozím hudebním festivalu LétoFest 2019. Slosování proběhne v následujících termínech:

  • Dne 6.7.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Pardubicích, který proběhne 12.7.-13.7.2019
  • Dne 13.7.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Českých Budějovicích, který proběhne 19.7.-20.7.2019
  • Dne 20.7.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Olomouci, který proběhne 2.8.-3.8.2019
  • Dne 3.8.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Ostravě, který proběhne 9.8.-10.8.2019
  • Dne 10.8.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Brně, který proběhne 16.8.-17.8.2019
  • Dne 17.8.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Plzni, který proběhne 23.8.-24.8.2019
  • Dne 24.8.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Karlových Varech, který proběhne 30.8.-31.8.2019
  • Dne 31.8.2019 – slosování o vstupenky na LétoFest 2019 v Liberci, který proběhne 6.9.-7.9.2019

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů je upravena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pořadatel v oblasti nakládání s osobními údaji nahlíží na soutěž jako na smlouvu. Účastí soutěžícího v soutěži se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže, a to včetně úpravy nakládání s osobními údaji uvedenými níže. Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžícího nezbytné pro vyhodnocení soutěže (vč. zaslání výhry a prezentace výherce v souladu s ustanovením 8.2 těchto pravidel) a výhradně pouze za tímto účelem. Pořadatel není oprávněn využívat takto získané osobní údaje za jiným než v těchto pravidlech určeným způsobem. Bližší úprava nakládání s osobními údaji včetně práv a odpovědností pořadatele a osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávané, se řídí příslušnými vnitřními předpisy pořadatele. Pořadatel zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, výsledek vyhodnocení odpovědi na soutěžní otázku/otázky. Osobní údaje jsou uloženy pořadatelem na dobu jednoho roku od data ukončení soutěže, po této lhůtě se v souladu s vnitřními předpisy skartují.

8.2 Součástí soutěže je též dokumentace a prezentace výherců, která zahrnuje oprávnění užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jméno a příjmení výherců v elektronických médiích.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem soutěže ze soutěže vyloučen.

9.2 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny.

9.3 Tato pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou dodatků k těmto pravidlům. Pravidla jsou dostupná na internetových stránkách www.100projektu.eu v sekci pravidla soutěže. Účinnost změn pravidel nastává okamžikem jejich zveřejnění.

9.4 Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry.

9.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Výhru nelze reklamovat.

9.6 Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní nebo jinou právní cestou a ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme v pravidlech určeném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

9.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

9.8 Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

9.9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.

9.10 Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Pardubicích dne 31. 5. 2019